www.ageko.pl


Nowa strona internetowa
dodano :2020-07-22

Mamy przyjemno?? powita? Pa?stwa na naszej nowej stronie AGEKO, której wygl?d oferuje elastyczny uk?ad i prostsz?, bardziej funkcjonaln? nawigacj?.

Nowa strona zosta?a przeprojektowana tak, aby odpowiednio dopasowywa? si? do wielko?ci monitora i rodzaju urz?dzenia, na którym jest przegl?dana. W ten sposób wszelkie informacje wy?wietlaj? si? w zoptymalizowany sposób. Akcja pod nazw ,, zbieraj odpady” przeprowadzana jest  w formie konkursu. Kada ze szkó i przedszkoli  zbiera bdzie  makulatur oraz zuyty sprzt elektryczny i elektroniczny .
Uczestnicy konkursu, którzy zbior najwiksza ilo odpadów otrzymaj nagrody.
 
Udzia placówek owiatowych   w akcji  to ogromny  wkad  w ochron naszego rodowiska.
Miastom i gminom skadamy propozycj wspópracy w zakresie przeprowadzenia zbiórki zuytego sprztu elektrycznych i elektronicznego na swoim  terenie .
W uzgodnionych i ogoszonych do wiadomoci mieszkaców terminach, zostaje przeprowadzana zbiórka elektroodpadów .
Dziki takim akcjom zmniejszamy prawdopodobiestwo powstawania dzikich  wysypisk mieci. Jest to efekt skutecznych dziaa organizowanych zbiórek  zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego, które s nieodpatne dla mieszkaców.
Urzd Miasta i Gminy realizuje  tym samym  zadania, z zakresu zagospodarowania tego rodzaju odpadów na swoim terenie.
 Jest to okazja dla mieszkaców  do pozbycia si z gospodarstw domowych, niepotrzebnych sprztów.Siedziba

59-300 Lubin kolejowa 7
Tel 603 249 349
Biuro 76 8466775
NIP 6921170591
Regon 021384866
Wpis BDO 000016200
 
e-mail: aneta.ekologia@wp.pl
 
Magazyny
 
59-305 Rudna Witosa - skadowisko
Zgoszenia  odbiorów 726 88 70 70
 
 
2011 © AGEKO
stat4u